Taisyklės

PATVIRTINTA

Šilalės sporto mokyklos

direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 1 d.

įsakymu Nr. S2- 89

 

ŠILALĖS SPORTO IR LAISVALAIKIO CENTRO BASEINO IR PIRČIŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios taisyklės taikomos ir privalomos visiems Šilalės sporto ir laisvalaikio centro (toliau – Baseino) lankytojams, nepriklausomai nuo jų amžiaus.

2. Baseine, esančiame Kovo 11 – osios g. 15, Šilalėje lankytojai gali naudotis 4 takų 25 -ių metrų plaukimo baseinu, 3 pirtimis ir pramogų baseinu.

3. Šilalės sporto ir laisvalaikio centrą patikėjimo teise eksploatuoja Šilalės sporto mokykla (toliau – Sporto mokykla).

4. Lankytojas – kiekvienas asmuo, kuris Sporto mokyklos nustatyta tvarka įsigijo bilietą, abonementą, gavo leidimą ar kitais Sporto mokyklos nustatytais teisėtais būdais pateko į baseiną per įsėjimo vartelius. Bilietų ir abonementų įsigijimo, keitimo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką nustato šios taisyklės (toliau – Taisyklės).

5. Taisyklės nustato Baseino lankytojų aptarnavimo (paslaugų teikimo) tvarką, privalomus saugumo, higienos ir kitus reikalavimus lankytojams, Sporto mokyklos ir lankytojų teises, pareigas bei jų atsakomybės ribas, bilietų pardavimo ir papildomų paslaugų teikimo sąlygas.

6. Taisyklės yra viešais skelbiamos ir privalomos visiems Baseino lankytojams, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Asmuo, prieš sudarydamas sutartį dėl Baseino paslaugų (t.y. įsigydamas bilietą ar abonementą), privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir, naudodamasis Baseino paslaugomis, jų laikytis.

7. Lankytojas yra visiškai atsakingas už savo sveikatos būklę ir galimybę naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis. Baseino administracija ir darbuotojai neatsako dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Baseine.

8. Teisę naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis turi bet kokio amžiaus asmenys, išskyrus šiose Taisyklėse numatytas išimtis.

9. Baseine draudžiama lankytis šiems asmenims:

 • Sergantiems infekcinėmis ligomis;
 • Sergantiems konjunktyvitu, užkrečiamomis odos ligomis;
 • Asmenims su atviromis žaizdomis;
 • Asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;
 • Asmenims, neturintiems elektroninio bilieto (lustinės apyrankės);
 • Asmenims su kitais negalavimais, kurie kelia ar gali kelti grėsmę savo ar kitų lankytojų sveikatai ir saugumui;
 • Asmenims, kurių elgesys kelia pavojų Baseinui, jo saugumui ir higieninei būklei arba prieštarauja visuomenėje priimtoms gero elgesio taisyklėms.

10. Vaikai iki 14 metų gali lankytis Baseine tik lydimi juos prižiūrinčių suaugusiųjų asmenų, kurie atsako už jų saugumą. Suaugęs asmuo turi būti vyresnis nei 18 metų ir prisiimti visišką atsakomybę už prižiūrimų vaikų saugumą, sveikatos būklę, elgesį, šių Taisyklių laikymąsi, už vaikų daiktų saugojimą, spintelių saugų užrakinimą.

11. Vaikai iki 14 metų gali lankytis Baseine vieni, tik pateikę tėvų sutikimo formą, ją galima rasti Baseino kasoje. Sutikimo formą kasos darbuotojams turi pristatyti vienas iš tėvų.

12. Negalią turintys asmenys, kuriems dėl jų sveikatos būklės yra reikalinga kito asmens priežiūra, Baseine gali lankytis tik lydimi jį prižiūrinčio pilnamečio asmens.

13. Atliekant techninę profilaktiką, apie tai įspėjus iš anksto, Baseinas gali būti laikinai uždarytas.

14. Lankytojas privalo palikti pirčių erdvę, sūkurines vonias ir baseiną likus 15 min. iki Baseino darbo pabaigos arba nedelsiant, po personalo  nurodymo. Pro vartelius (turniketą) lankytojai turi išeiti iki Baseino darbo pabaigos.

15. Kilus klausimams ar neaiškumams lankytojai turi kreiptis į Baseino personalą.

 

II. BILIETŲ ĮSIGIJIMO TVARKA, ĮKAINIAI

16. Bilietų kainos pateikiamos kasoje ir interneto puslapyje www.sportas.silale.lm.lt. Bilietai parduodami Baseino kasoje.

17. Parduodamų bilietų kiekis ir išduodamų atstuminių žetonų su apyrankėmis skaičius turi atitikti faktinį įeinančių per įėjimo vartelius asmenų skaičių.

18. Bilietai gali būti laikinai neparduodami dėl techninių kliūčių arba kai yra užimtos visos daiktų saugojimo spintelės.

19. Bilietai neparduodami likus 1 valandai iki Baseino darbo pabaigos.

20. Asmeniui, įsigijusiam bilietą, abonementą ir nusprendusiam nesinaudoti Baseino paslaugomis, pinigai už bilietą, abonementą, dovanų čekį negrąžinami ir nekeičiami į kito tipo bilietą. Lankytojai, įsigiję baseino abonementą, privalo pradėti naudotis Baseino paslaugomis (aktyvuoti  abonementą) ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų po apmokėjimo už jį. Lankytojui per nurodytą terminą nepradėjus lankyti Baseino, 15-ą dieną abonementas yra aktyvuojamas automatiškai bei pradedamas skaičiuoti jo galiojimo terminas. Abonementas nėra pratęsiamas.

21. Asmuo, įsigijęs nario kortelę ir įnešęs į ją pinigų sumą, privalo kortelės sąskaitą išnaudoti iki Baseino sezono pabaigos.

22. Asmuo, įsigijęs dovanų čekį, jį gali iškeisti į Baseine teikiamas paslaugas ir prekes per čekyje nurodytą galiojimo laiką. Atsiskaitant pateiktas dovanų čekis yra paimamas ir negražinamas. Vienu dovanų čekiu mokėti galima tik vieną kartą, po to čekis anuliuojamas. Dovanų čekis galioja 3 (tris) mėnesius nuo jo įsigijimo dienos.

23. Už grubius šių taisyklių pažeidimus, Baseino administracija turi teisę panaikinti abonemento galiojimą.

24. Dėl techninių kliūčių, didelių renginių metu, dėl kitų svarbių priežasčių Baseine laikinai gali būti draudžiama naudotis tam tikromis paslaugomis: sūkurinėmis voniomis, pirtimis ir kt. Tuo atveju, bilieto kaina neperskaičiuojama ir pinigai lankytojui negrąžinami.

25. Vaikams iki 3 metų įėjimas į Baseiną yra nemokamas.

26. Asmenys, norintys įsigyti bilietą su nuolaida, privalo pateikti teisę gauti nuolaidą patvirtinantį dokumentą (kortelę, pažymėjimą ar kt.).

27. Jei lankytojas, jau išėjęs iš Baseino, pageidauja pakartotinai patekti į Baseino teritoriją, jis turi įsigyti naują bilietą.

28. Kylant abejonių dėl lankytojo amžiaus, kasininkas turi teisę pareikalauti lankytojo pateikti asmens tapatybės dokumentą.

 

III. ATSTUMINIS ŽETONAS SU APYRANKE, JO PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS

29. Parduodant bilietą į Baseiną, išduodama atstuminis žetonas su apyranke, kuri priskiriamas kiekvienam lankytojui individualiai.

30. Atstuminį žetoną su apyranke būtina aktyvuoti per pirmąsias 30 min įeinant per įėjimo vartelius. Neaktyvavus atstuminio žetono su apyranke per 30 min., ji automatiškai blokuojama ir pinigai lankytojui negrąžinami.

31. Plaukiojimo Baseine ir naudojimosi pirtimi trukmė – 1, 2 arba 3 val.

32. Atstuminius žetonus su apyrankėmis gavę asmenys turi įeiti per įėjimo vartelius po vieną, priglausdami apyrankę prie skaitytuvo, esančio ant vartelių. Praleistas laikas Baseine pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai asmuo įeina per įėjimo vartelius ir stabdomas tada, kai lankytojas išeina per išėjimo vartelius priglausdamas atstuminį žetoną.

33. Lankytojui su atstuminiu žetonu suteikiamas kreditas, kurį lankytojas gali naudoti pirkdamas papildomas paslaugas Baseine (kavinėje ir t.t.):

 • 3 – 6 metų vaikams kreditas nesuteikiamas;
 • 7-17 metų vaikams kreditas –  15 €;
 • suaugusiems kreditas –  30 €.

34. Lankytojui, išnaudojusiam kredito limitą ir norinčiam jį atstatyti, privaloma apmokėti savo sąskaitą grynaisiais pinigais ar mokėjimo kortelėmis išėjimo kasose.

35. Prieš išeidamas iš Baseino lankytojas turi atsiskaityti išėjimo kasoje. Tuomet yra parodomas lankytojo Baseine praleistas laikas bei lankytojo mokėtina suma už Baseine jam suteiktas paslaugas ir / ar jo nupirktas prekes.

36. Lankytojas negali išeiti už Baseino teritorijos ribų nustatyta tvarka neišsiregistravęs, t.y. neatsiskaitęs ir negražinęs atstuminio žetono su apyranke.

37. Šių taisyklių 36 punkto nuostatos netaikomos, jeigu lankytojas priverstas išeiti iš Baseino per specialų išėjimą (pvz.: įvykus evakuacijai ar kitais nenumatytais atvejais). Tokiu atveju atstuminis žetonas su apyranke perduodama Baseino personalui.

38. Išėjus anksčiau, t.y. neišbuvus viso skirto laiko limito, pinigai už neišbūtą laiką lankytojui negrąžinami.

39. Už buvimo Baseine laiko limito viršijimą (laiką, už kurį nebuvo sumokėta įsigyjant bilietą) arba už išėjimą po oficialių Baseino darbo valandų atsiskaitoma taip:

39.1. lankytojui viršijus bilieto laiko limitą mokestis skaičiuojamas už papildomai praleistą laiką nuo pirmos minutės 30 minučių laiko intervalais;

39.2.  lankytojui už išėjimą po oficialių Baseino darbo valandų skaičiuojamas dvigubas tarifas už papildomai praleistą laiką nuo pirmos minutės 30 minučių laiko intervalais;

39.3. mokestis skaičiuojamas pagal tuo metu galiojančius įkainius ir sumokamas išėjimo kasose.

40. Jeigu lankytojas negali sumokėti už papildomai praleistą laiką ar suteiktas paslaugas, pinigai iš jo išieškomi Lietuvos Respubliks įstatymų nustatyta tvarka.

41. Lankytojai, padarę žalą Baseinui, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, atsako jų tėvai (globėjai) arba lydintys asmenys.

IV. KITA BENDRA INFORMACIJA

42. Baseinas dirba kasdien, nuo 10.00 iki 22.00 val. Kiekvieną pirmadienį nuo 8.00 iki 14.00 val. vyksta sanitarinis valymas, klientai į baseiną neįleidžiami!

43. Vasaros laikas nustatomas administracijos nurodymu ir skelbiamas papildomai. Baseino darbo laikas nurodytas administracijoje ir interneto svetainėje www.sportas.silale.lm.lt. Sporto mokykla pasilieka teisę keisti Baseino teikiamų paslaugų darbo laiką.

44. Lankytojai dėl jų saugumo yra stebimi vaizdo kameromis baseine, baseino teritorijoje, išskyrus persirengimo kambarius.

45. Baseino lankytojai privalo avėti šlepetes, tinkamas avėti drėgnoje aplinkoje.

46. Baseinas neatsako už lankytojų asmeninius daiktus, paliktus rūbinėse ir persirengimo kabinose.

47. Lankytojų palikti ir vėliau kitų lankytojų ar Baseino personalo surasti ir Sporto mokyklai perduoti daiktai saugomi administracijoje 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

48. Pirtyse kiekvienas lankytojas privalo turėti rankšluostį ar pasėstę.

49. Baseine privaloma būti su maudymosi apranga (ne ilgesne nei iki kelių).

50. Didžiojo baseino gylis yra 1,20 – 2,20 metrų, todėl įleidžiami tik mokantys plaukti lankytojai.

51. Plaukiojant takeliuose būtina laikytis dešinės pusės.

52. Baseino takelyje vienu metu gali plaukioti ne daugiau kaip 10 žmonių.

53. Prieš einant į baseino erdvę ir išeinant iš jos, lankytojams būtina nusiprausti po dušu.

54. Rankšluosčius ir kitus reikalingus daiktus galima išsinuomoti ar nusipirkti Baseino kasoje.

55. Lankytojai, Baseine pajutę bet kokių sveikatos sutrikimų, privalo kreiptis į baseino gelbėtoją-prižiūrėtoją ar kitą personalą.

56. Lankytojai privalo nedelsiant palikti Baseiną, jeigu to reikalauja personalas (pvz. evakuacijos atveju, įtarus, kad lankytojas apsvaigęs nuo alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų).

V. LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

57. Lankytojas turi teisę:

 • naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis;
 • reikalauti, kad Sporto mokykla atlygintų lankytojo patirtą žalą, atsiradusią dėl Sporto mokyklos kaltės, šiose Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka.

58. Lankytojas įsipareigoja:

 • prieš pradėdamas naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis, įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia jomis naudotis. Neigiamos pasekmės, susijusios su šio reikalavimo nevykdymu, tenka pačiam lankytojui;
 • būdamas Baseine ir naudodamasis jame teikiamomis paslaugomis, griežtai laikytis šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų;
 • būdamas Baseine segėti ir naudotis tik jam priskirtu atstuminiu žetonu;
 • vykdyti personalo nurodymus dėl saugos reikalavimų ir šių Taisyklių laikymosi;
 • naudotis baseinu, sūkurinėmis voniomis ar pirtimis taip, kaip to reikalauja baseinų taisyklės

   

  VI. SPORTO MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

  59. Sporto mokykla turi teisę:

 • į Baseiną neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti tvarką, kelti pavojų kitų lankytojų saugumui, Baseino higienos būklei ir/ar prieštarautų visuomenėje priimtoms elgesio normoms;
 • į Baseiną neįleisti asmenų, jeigu jie nesutinka laikytis ar nesupranta šių Taisyklių;
 • bet kuriuo metu pakeisti Baseino teikiamų paslaugų sąrašą, paslaugų teikimo laiką ir/ar jų įkainius be išankstinio įspėjimo;
 • pašalinti iš Baseino lankytojus, kurie pažeidžia Taisykles, nepaiso įspėjamųjų ženklų, iškabose nurodytų reikalavimų, nevykdo personalo nurodymų. Tokiu atveju pinigai lankytojams negrąžinami;
 • vienašališkai pakeisti Taisykles, jas paskelbiant viešai;
 • Sporto mokykla turi teisę Baseine rengti uždarus vakarus, sportines varžybas ar kitus masinius renginius.

   

  VII. REKOMENDACIJOS LANKYTOJAMS

60. Baseino administracija rekomenduoja planuojantiems pramogauti lankytojams įvertinti savo fizines galimybes ir sveikatos būklę (pvz. lėtinius susirgimus, traumas, nėštumą ir t.t.).

61. Lankytojams nerekomenduojama į Baseiną neštis brangių ir/ar vertingų daiktų (papuošalų, laikrodžių, mobiliųjų telefonų ir pan.), kurie gali sugesti dėl drėgmės arba būti pamesti.

62. Lankytojams nerekomenduojama naudotis Baseine teikiamomis paslaugomis segint bet koki tipo papuošalus ar kitus juvelyrinius dirbinius, galinčius padaryti žalą patiems lankytojams ir/ar Baseino inventoriui.

63. Pirtyje rekomenduojama būti ne ilgiau kaip 7 min. ir ne daugiau kaip tris kartus, darant 10 min. pertrauką.

64. Sūkurinėse voniose rekomenduojama būti ne ilgiau kaip 10-15 min. ir ne daugiau kaip tris kartus, darant 10 min. pertrauką.

 

VIII. BENDROSIOS ELGESIO TAISYKLĖS

65. Tam tikrose, daugiau atidumo reikalaujančiose vietose, yra iškabinti įspėjamieji ženklai, kurių privaloma laikytis.

66. Baseine vyksta vandens mankštos užsiėmimai. Lankytojams, dalyvaujantiems mankštos užsiėmimuose, privalu laikytis baseino instruktorių nurodymų.

67. Pirtyse draudžiama triukšmauti.

68. Prieš įeinant į pirtis bei jomis pasinaudojus, būtina nusiprausti duše.

69. Į sausas pirtis galima įeiti tik turint didelį rankšluostį, kurį būtina pirtyje pasitiesti ant medinių gultų po visu kūnu.

70. Ant krėslų ir gultų privalu po visu kūnu pasitiesti rankšluostį.

71. Šlepetes būtina palikti prie įėjimo į pirtis.

 

IX. DRAUDŽIAMA

72. Baseino draudžiama:

 • atsinešti su savimi stiklinių, dūžtančių, aštrių daiktų;
 • atsinešti su savimi maisto produktų bei gėrimų;
 • lankytis su gyvūnais;
 • čiuožinėti laiptų turėklais, laipioti plieninėmis konstrukcijomis ar kitaip gadinti baseine esantį inventorių;
 • garsiai šūkauti, švilpauti, melagingai kviesti pagalbos, bėgioti (lankytojas gali paslysti ir susižaloti), stumdytis;
 • spjaudyti ant grindų ir į vandenį, atlikti natūralius gamtinius poreikius ne tualete;
 • palikti vaikus iki 14 metų be priežiūros
 • avėti lauko avalynė persirengimo kambariuose;
 • lankytojui naudotis ne jam priskirtu atstuminiu žetonu;
 • šokinėti į vandenį nuo baseinų kraštų, sūkurinių vonių siekiant nardyti;
 • vaikams iki 3 metų maudytis baseinuose be specialių sauskelnių;
 • naudotis baseino paslaugomis apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų, kai dėl techninių kliūčių baseinas, sūkurinė vonia ar pirtis neveikia arba kai daryti draudžia personalas ar įspėjamieji užrašai;
 • atsinešti į pirtis ir jose naudoti savo užpilus, ekstraktus;
 • pirtyse patiems pilti vandenį ant akmenų;
 • reguliuoti pirčių patalpose esančius prietaisus;
 • filmuoti ir fotografuoti;
 • pilti gėrimus į baseinus ar sūkurines vonias;
 • baseine būti apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų

 

XI. ATSAKOMYBĖ

73. Lankytojas, padaręs žalą Baseinui, jame esančiam turtui, lankytojų turtui ir/ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, negalią turintys asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai.

74. Baseino administracijai ar darbuotojams įtarus, jog lankytojas padarė nusikalstamą veiką, nedelsiant yra kviečiama policija.

75. Nepilnamečių tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys pilnamečiai asmenys yra atsakingi už kartu atvykusių nepilnamečių, negalią turinčių asmenų supažindinimą su Taisyklėmis ir už šių Taisyklių laikymąsi.

76. Numatytos materialinės žalos kompensacijos už prarastą su sugadintą inventorių nustatomos pagal tuo metu patvirtintus įkainius.

77. Lankytojas visiškai atsako už išsinuomotus daiktus, juos praradus kompensuoja Baseinui patirtą žalą. Negrąžinus arba sugadinus išnuomotą daiktą, lankytojas išėjimo kasose sumoka numatytą baudą pagal tuo metu nustatytus įkainius.

78. Lankytojas, patyręs turtinę ir/ar neturtinę žalą Baseine, nedelsdamas turi pranešti apie tai Baseino administracijai ar darbuotojui, nurodydamas įvykio vietą, laiką, aplinkybes, įvykį mačiusius asmenis. Jeigu lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai ir pretenzijos dėl patirtos žalos sveikatai ir/ar turtui nenagrinėjami.

79. Sporto mokykla nenagrinėja lankytojo pretenzijų bei neatsako už lankytojo Baseine patirtą turtinę ir/ar neturtinę žalą, jei lankytojas nesilaikė šiose Taisyklėse įtvirtintų reikalavimų ir/ar rekomendacijų.

80. Sporto mokykla neatsako už lankytojų asmeninius daiktus ar už tai, kad jie buvo prarasti ir/ar iš dalies sugadinti, įskaitant ir lankytojų maudymosi kostiumus, kurie buvo apgadinti dėl chloruoto vandens.

81. Baseinas už lankytojų sveikatai ir turtui kilusias pasekmes ar padarytą žalą tretiesiems asmenims neatsako, pretenzijų nepriima ir nenagrinėja, jei tos pasekmės atsirado dėl pačių lankytojų neatsargumo, nesilaikant šių Taisyklių, įspėjamuosiuose ženkluose ir užrašuose teikiamos informacijos bei Baseino personalo teisėtų nurodymų nevykdymo.

 

 

 

_________________________________

Vieta reklamai
Vieta reklamai
Vieta reklamai
Vieta reklamai
Vieta reklamai
Sporto mokykla
Kavinė