Savivaldos institucijos

Mokyklos taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Trenerių taryba – mokyklos savivaldos institucija trenerių profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos vadovybė, visi Sporto mokykloje dirbantys treneriai, medicinos darbuotojai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Trenerių tarybai vadovauja mokyklos direktorius. Trenerių tarybos sekretorių vieneriems mokslo metams renka Trenerių tarybos nariai atviru balsavimu, balsų dauguma.

Baseinas
Kavinė